Privacy verklaring

Privacyverklaring Mestenmaker Handelsonderneming B.V.


Mestenmaker Handelsonderneming B.V. (hierna te noemen Mestenmaker HOBV), gevestigd aan Kopstukken 10, 9584TG Mussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


website:     www.tuinmachineconcurrent.nl
adres:         Kopstukken 10, 9584 T.G. Mussel +31599-454934

J.I. Mestenmaker is de Functionaris Gegevensbescherming van Mestenmaker HOBV. Hij is te bereiken via info@mestenmaker.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Mestenmaker HOBV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mestenmaker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mestenmaker HOBV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Mestenmaker HOBV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Mestenmaker HOBV neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerkervan Mestenmaker HOBV) tussen zit. Mestenmaker HOBV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:


Open Source Shopping Cart Solution (Open Cart)

Open Cart, een programma voor het verwerken van online bestellingen. De persoonsgegevens blijven enige tijd in het programma staan. Alleen de medewerkers belast met de verwerking van de internetbestellingen binnen Mestenmaker HOBV hebben inzage in deze gegevens. Wanneer echter de weborder financiceel en feitelijk is afgehandeld, is er geen reden dat gegevens worden ingezien.

Data Group Europe B.V. (DGE)

DGE is het softwareprogramma ten behoeve van het verkoopsysteem. Klantgegevens blijven permament in het systeem staan. Deze gegevens kunnen op elk moment worden ingezien door de verkoopmedewerkers binnen Mestenmaker HOBV, echter alleen wanneer hiertoe een gegronde reden is.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mestenmaker HOBV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: na 2 jaar inactiviteit worden alle bij ons bekend persoonsgegevens geanonimiseerd in Exact Online.


Delen van persoonsgegevens met derden

Mestenmaker HOBV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mestenmaker HOBV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mestenmaker HOBV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mestenmaker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mestenmaker HOBV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mestenmaker HOBV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mestenmaker.nl


Mussel, 25 mei 2018